Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły-Marysińska” w Łodzi informuje, że przyłączyła się do działań promujących najnowsze e-usługi Krajowej Administracji Skarbowej.
02.07.2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27.01.2021 r., numer XXXVII/1157/21 zmianie ulega metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość tej opłaty dla lokali opomiarowanych w wodomierze stanowi iloczyn obecnie obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 9,60zł/1m3 i średniomiesięcznego zużycia wody w lokalu, wyliczonego w oparciu o rozliczenie zużycia wody za rok poprzedni. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie podlegała okresowym rozliczeniom po zakończeniu roku kalendarzowego.


KOMUNIKAT

Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu (bądź innych kosztów utrzymania mieszkania) mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach (liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza:

 • 175 proc, najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie,
 • 125 proc, najniższej emerytury – dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się, gdyż podlega ona waloryzacji. Od 1 marca 2020 roku najniższa emerytura wynosi 1 200 zł. Zatem osoba mieszkająca samotnie ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna obecnie mieć średni dochód poniżej 2100 zł, a rodzina powinna mieć dochód poniżej 1 500 zł na osobę.

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby – 35 m kw. ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m kw.
 • dla 2 osób – 40 m kw. maksymalna powierzchnia to 52 m kw.
 • dla 3 osób – 45 m kw. maksymalna powierzchnia to 58,50 m kw.
 • dla 4 osób – 55 m kw. maksymalna powierzchnia to 71,50 m kw.
 • dla 5 osób – 65 m kw. maksymalna powierzchnia to 84,50 m kw.

Potwierdzony uprzednio w Spółdzielni wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć osobiście w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Łódź, ul. Urzędnicza 45, tel.42 638 59 69.

Warto pytać o szczegóły tej pomocy bez względu na wysokość zaległości czynszowych. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 42 656 77 92. Pracownicy spółdzielni pomagają wypełnić wniosek o dodatek i informują jakie dokumenty należy złożyć.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” w Łodzi

 


Zarząd SM ,,Doły-Marysińska” w Łodzi informuje, iż :

 • od 07.2020 r. zgodnie z Komunikatem Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi zmienione   zostają stawki opłat za wodę i ścieki ,
 • od 07.2020r. na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej  nr. 17/R/20, 18/R/20 , 19/R/20 , 20/R/20, 22/R/20 z dnia 31.03.2020 r.  ulegają zmianie stawki opłat z tytułu  eksploatacji, konserwacji,  funduszu  remontowego , dźwigów i  eksploatacji garaży .

W związku z powyższym karty użytkownika z całkowitymi opłatami obowiązującymi  od  01.07.2020 r.  zostaną Państwu przekazane do końca czerwca br.

 

UZASADNIENIE

Zmiany stawki powyższych opłat spowodowane są m.in. przez takie czynniki jak:

 • wzrost cen energii elektrycznej,
 • wzrost kosztów ubezpieczenia mienia Spółdzielni,
 • wzrost minimalnego wynagrodzenia,
 • wzrost cen usług zewnętrznych np.: sprzątanie terenu, przeglądy, konserwacje, pogotowie techniczne,
 • zakup dodatkowych pojemników w związku z obowiązkiem segregacji odpadów.

Wszystkie w/w czynniki wpływają na znaczny wzrost kosztów. Zmian stawek dokonano na podstawie analizy wykonania planu kosztów i przychodów  za 2019 r.  jak również  przyjętego planu kosztów i przychodów na rok 2020 r. Wprowadzone zmiany mają na celu zrównoważenie koszów i przychodów nieruchomości.

Wykaz zmienionych opłat za lokale mieszkalne i garaże otrzymają Państwo do skrzynek pocztowych  indywidualnie.

 

Zarząd Spółdzielni:    
Jerzy Torczyński      
Ewa Głowacka      
Anna Kucińska      

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły – Marysińska” w Łodzi

zawiadamia

o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły – Marysińska” w Łodzi działając na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2018. 845 t.j.), zawiadamia o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjętej Uchwałą nr XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości      24,00 zł/osobę/m-c. Nierespektowanie obowiązku segregacji odpadów skutkować będzie zbiorową odpowiedzialnością i nałożeniem kary w postaci dwukrotności stawki opłaty, czyli 48,00 zł/osobę/m-c.

W związku z powyższym prosimy o aktualizację od dnia 01 grudnia 2019 r. opłaty za odpady komunalne. 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły-Marysińska” w Łodzi

informuje, że

dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni odbywają się w drugi wtorek każdego miesiąca w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi w godz. 1700 – 1730.

Osoby zainteresowane spotkaniem z członkiem Rady Nadzorczej proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (najpóźniej do piątku w tygodniu poprzedzającym termin dyżuru) pod nr tel.: (42) 656-22-93

 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Doły – Marysińska” w Łodzi

informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku ulega likwidacji kasa Spółdzielni

Wobec powyższego wszelkie wpłaty należy dokonywać na następujące rachunki bankowe Spółdzielni:

 • wpłaty z tytułu opłat czynszowych – Osiedle Doły  

                    05 1020 3378 0000 1302 0085 6880 

 • wpłaty z tytułu opłat czynszowych – Osiedle Marysińska

                   30 1020 3378 0000 1902 0106 7693

 • pozostałe wpłaty (za zaświadczenia, kopie dokumentów, kaucje itp.)

                 16 1020 3378 0000 1902 0010 8712


PGE Obrót S.A. – informacja